1 Newton = 0.10197162129779 Kilogram-force

Newton to Kilogram-force?

How to convert from Newton to Kilogram-force?

To convert Newton to Kilogram-force: Every 1 Newton equals 0.10197162129779 Kilogram-force. For example, 100 Newton equal 100 * 0.10197162129779 = 10.197162129779 Kilogram-force and so on..

Newton to Dyne | Newton to Poundal | Newton to Pound-force | Newton to Kip-force | Newton to Ton-force (metric) | Newton to Gram-force |

Newton to Kilogram-force Conversions Table